Széleskörű piackutatással és stratégiatervezéssel segítjük az üzletmenet kialakítását

A MITTE Communications munkatársai sokéves kutatási és oktatói tapasztalattal támogatják ügyfeleinket a megfelelő üzleti- és kommunikációs stratégia kialakításában. Széles körű piacorientált kutatásokkal segítjük az üzleti és imázserősítő kommunikációs aktivitások hátterének kialakítását. Az értékesítést elősegítő, rövidtávú kommunikációs megoldásoktól egészen a sokéves, iparági szintű, hazai és nemzetközi trendekig elemezzük cége hazai és nemzetközi környezetét, hogy maximális alapossággal, tudatossággal, tervezhetőséggel használja ki márkakommunikációs és üzleti lehetőségeit.

Tanácsadás

A cég üzlet­fej­lesz­tési ter­vé­hez iga­zodva meg­vizs­gál­juk annak arcu­lati kom­mu­ni­ká­ciós ele­meit, kom­mu­ni­ká­ciós felü­le­teit és azok tar­tal­ma­i­nak haté­kony­sá­gát és hite­les­sé­gét. Tanács­adói anya­gok­ban fogal­maz­zuk meg a jelen­legi kom­mu­ni­ká­ció gyen­ge­sé­geit és erős­sé­geit, illetve javas­la­tot teszünk a fenn­tart­ható, haté­kony kom­mu­ni­ká­ció meg­va­ló­sí­tá­sára. Szük­ség ese­tén stra­té­giai kam­pány­ter­ve­ket is készí­tünk a meg­fe­lelő cél­cso­por­tok irá­nyába mutató sales- és imázs­kom­mu­ni­ká­ci­ó­hoz. Tanács­adói mun­kán­kat igény sze­rinti rövi­debb idő­szak­ban kon­cent­rál­tan vagy foly­to­nos ren­del­ke­zésre állás­sal végezzük.

Kommunikációs stratégiaépítés

Több­lépcsős egyez­te­tés során, mélyreható szer­ve­zeti átvi­lá­gí­tás és átfogó ver­seny­társelem­zés után össze­kap­csol­juk a kom­mu­ni­ká­ciós cél­kitű­zé­se­ket szer­ve­zete stra­té­giai cél­ja­i­val. Igény sze­rint elké­szít­jük szer­ve­zete belső kom­mu­ni­ká­ciós rend­sze­ré­nek fel­tér­ké­pe­zé­sét, hogy a céget meg­ha­tá­rozó leg­fon­to­sabb üze­ne­tek a szer­ve­zet min­den szint­jén tudatosuljanak.

Marketingkutatás és versenytárselemzés

Cége hazai és nem­zet­közi üzleti sike­ré­nek alapja a vál­lal­ko­zá­sát körül­vevő piac ala­pos, körül­te­kintő isme­rete, annak sta­ti­kus és vál­tozó adott­sá­ga­i­val együtt. Erős­sé­gei és gyen­ge­sé­gei, veszé­lyei és lehető­sé­gei mel­lett part­ne­reit, ver­seny­tár­sait és poli­ti­kai, tár­sa­dalmi köze­gét is ala­pos elem­zés alá vetjük.

Marketing stratégiaalkotás

A mar­ke­ting­ku­ta­tás a klasszikus ATL és BTL, valamint online csa­tor­nák fel­tá­rá­sá­val segít­het a már elért piaci pozí­ció meg­tar­tá­sá­ban, továbbá alap­vető segít­sé­get nyújt a növe­ke­dés, üzlet­fej­lesz­tés lehet­sé­ges hazai és nem­zet­közi irá­nya­i­nak kijelölésében.

Trendkutatás készítése

Iparági elemzéseket készítünk, hogy feltérképezzük a szervezete számára is releváns trendeket, a jövőben várhatóan meghatározó irányvonalakat, alternatívákat. Az elkészülő elemzések segítségével lehetővé válik a felkészülés az iparág változásaira, a rugalmas stratégiakezelés és a fenntartható üzleti és kommunikációs tevékenység folytatása. Bővebben a Trend- és jövőkutatásról

Kreatív tanácsadás

Igény ese­tén kreatív tanács­adás­sal is segít­jük ügyfeleinket, hogy a márkaarculat, marketing anyagok, imázsfotók, reklámfilmek és egyéb vizuális kommunikációs eszközök haté­ko­nyan szol­gál­ják ki a már­ka­kom­mu­ni­ká­ciós célo­kat, hoz­zá­já­rul­va a PR-munka sike­res­sé­gé­hez, alá­tá­masztva és hite­le­sítve az ügy­fél által közölni kívánt üze­ne­te­ket, értékeket.