Skip to main content

Idén elő­ször ren­de­zik meg a Design Hét Buda­pest 2013 kere­tein belül a Desig­ne­rek Három Dimen­zi­ó­ban című beszél­ge­tés­so­ro­za­tot. Vezető desig­ne­rek, épí­té­szek, gra­fi­ku­sok kerül­nek a kira­katba; egé­szen pon­to­san a Sem­mel­weiss utca egyik üre­sen álló üzlet­he­lyi­sé­gé­nek abla­kába, ahol 5 napon keresz­tül fag­gat­ják őket a design­kom­mu­ni­ká­ció kiemelt hazai kép­vi­selői. A mode­rá­to­rok közt fel­tű­nik a Mitte Com­mu­ni­ca­ti­ons két vezetője, Batta Bar­na­bás stra­té­giai igaz­gató és Mise­tics Mátyás kre­a­tív igaz­gató is.

Designerek_harom_dimenzioban

Az idén tíz­éves Design Hét egy merő­ben új elgon­do­lás és funk­ció men­tén hasz­nálja ki a város mél­tat­la­nul elfe­le­dett pont­jait: az V. kerü­leti önkor­mány­zat segít­sé­gé­vel tíz napra művé­szeti isko­lák hall­ga­tói veszik át az irá­nyí­tást néhány, a Kos­suth Lajos és Sem­mel­weis utcá­ban lévő üre­sen álló üzlet­he­lyi­ség felett. Ezek közül talán az egyik leg­iz­gal­ma­sabb hely­színt a Sem­mel­weis utca 4. számú kira­kata jelenti, ahol októ­ber 1. és 5. közt min­den este 19 órá­tól a secret-areas.com és a Mitte Com­mu­ni­ca­ti­ons szak­em­be­rei a desig­né­let leg­fon­to­sabb alko­tóit és köz­remű­ködőit szó­lal­tat­ják meg.

A secret-areas.com kez­de­mé­nye­zé­sére össze­álló prog­ram­so­ro­zat a hazai design­szakma jeles kép­vi­selőt ülteti a kira­katba való­já­ban és átvitt érte­lem­ben is. Szó lesz sze­mé­lyes kér­dé­sekről, meg­tud­hat­juk, milyen zenét hall­gat, miket olvas, hon­nan ins­pi­rá­ló­dik a hazai kre­a­tív szakma. Meg­kér­dez­zük, hogyan zaj­lik egy átla­gos napja egy nem­zet­kö­zi­leg ismert ter­vező­nek, milyen lépé­sek vezet­tek a kül­földi siker­hez eléré­sé­hez és mi kell ezek meg­tar­tá­sá­hoz. Vagyis bemu­tat­juk a hét­köz­napi embert a profi szak­em­ber mel­lett, bepil­lant­ha­tunk a design­szakma hazai és nem­zet­közi min­den­nap­ja­iba is.

A ven­dé­gek között épí­té­szek, gra­fi­ku­sok, desig­ne­rek. Meg­szó­lal­tat­juk az idei Magyar For­ma­ter­ve­zés Díj nyer­te­sét és az idei Design Manage­ment Díj nyer­te­sét is. Sokan közü­lük már kül­föl­dön is bizo­nyí­tot­tak, de van aki most indul el a nem­zet­közi érvé­nye­sü­lés felé. Egy dolog viszont közös: az inno­vá­ció, a tren­dér­zé­keny­ség és a prog­resszív gondolkodás.

A beszél­ge­té­sek az V. kerü­let Sem­mel­weis u. 4. számú üzlet kira­ka­tá­ban zaj­la­nak októ­ber 1–5. között, este 7 órától.

A beszél­ge­té­sek mode­rá­to­rai Kovács Dániel művé­szet­tör­té­nész, Tóth Kata­lin újság­író (HG.hu), Zanin Éva kul­tú­ra­ku­tató, vala­mint a Mitte Com­mu­ni­ca­ti­ons két vezetője: kre­a­tív igaz­ga­tónk, Mise­tics Mátyásfoto­grá­fus és arcu­lati szak­em­ber illetve Batta Bar­na­bás, cégünk stra­té­giai igazgatója.

A beszél­ge­té­se­ket a secret-areas.com olda­lon is közvetítjük.

PROGRAM

októ­ber 1.
19.00–19.45: Osvárt Judit — a Design Hét Buda­pest 2013 pro­jekt­ve­zetője
20.00–20.45: Böször­mé­nyi Nagy Ger­gely – a Design Ter­mi­nál stra­té­giai igaz­ga­tója
Mode­rá­tor: Kovács Dániel — művészettörténész

októ­ber 2.
19.00–19.45: Simon José gra­fi­kus – Simon­says
20.00–20.45: Ekler Dezső épí­tész – Ekler-Architect
Mode­rá­tor: Mise­tics Mátyás kre­a­tív igaz­gató – Mitte Communications

októ­ber 3.
19.00–19.45: Magyar For­ma­ter­ve­zés Díj idei nyer­tese
20.00–20.45: Taraczky Dániel épí­tész — art1stdesign
Mode­rá­tor: Zanin Éva — kultúrakutató

októ­ber 4.
19.00–19.45: Far­kas Anna gra­fi­kus — Anagraphic.hu
20.00–20.45: Ivanka Kata­lin desig­ner – IVANKA BETON
Mode­rá­tor: Tóth Kata­lin szak­új­ság­író – HG.hu

októ­ber 5.
19.00–19.45: Hat­vani Ádám épí­tész — Spo­ra­ar­chi­tect
20.00–20.45: Design Manage­ment Díj idei nyer­tese
Mode­rá­tor: Batta Bar­na­bás stra­té­giai igaz­gató – Mitte Communications

Leave a Reply