Az első Mitte Com­mu­ni­ca­ti­ons elem­zés kere­té­ben Fábián Cson­gor user expe­ri­ence szakértő vizs­gálta meg az új Origo.hu-t weber­go­nó­miai szem­pont­ból. Finom meg­ol­dá­sok, funk­ci­o­ná­lis zava­rok és szá­mos egyéb kérdő­jel hazánk egyik leg­ol­va­sot­tabb híroldalán.

Az ember infor­má­ció­fel­dol­go­zási funk­ci­ó­i­nak egyik nél­kü­löz­he­tet­len eleme a min­ta­fel­is­me­rés. Min­den­hol ismétlődő motí­vu­mo­kat kere­sünk, még ott is, ahol nin­cse­nek – alak­za­to­kat a felhők­ben, rend­szert az infor­má­ci­ó­ban. Ha nem talál­juk a min­tát, ter­mé­sze­te­sen összezavarodunk.

Struk­túra és annak hiánya

A meg­újult Origo.hu oldal ese­té­ben a tiszta és átlát­ható struk­túra hiá­nya a leg­ki­ta­pint­ha­tóbb. A sorról-sorra vál­tozó betű­mé­re­tek és stí­lu­sok, a közel sem egy­ér­telmű tar­talmi háló, a túl domi­náns főcí­mek és a vál­ta­kozó szö­veg­iga­zí­tás nagyon nehézzé teszi az infor­má­ció meg­ta­lá­lá­sát és fel­dol­go­zá­sát. Ez a fajta vizu­á­lis hete­ro­ge­ni­tás pedig nem ked­vez a tema­ti­ku­san gaz­dag hír­por­tá­lon tör­ténő eliga­zo­dás­nak. Az amúgy is szinte követ­he­tet­len struk­tú­rát még tovább bonyo­lít­ják a tar­tal­mat folya­ma­to­san meg­sza­kító rek­lá­mok. Sokat lehetne javí­tani az átlát­ha­tó­sá­gon, ha egy fesze­sebb hálóra kerül­né­nek a főol­dal infor­má­ciói, hatá­ro­zot­tabb tema­ti­kus struk­tú­rára épülne fel és a rek­lá­mok is egy­sé­ge­sebb blok­kokba rendeződnének.

Navi­gá­ció, cím­kék és tévutak

A főme­nük elne­ve­zé­sei irány­mu­ta­tóak, a címek ért­hetők. Az exten­zív fel­buk­kanó menüt is nagyon ötle­te­sen meg­ol­dot­ták – ren­ge­teg az infor­má­ció, mégis jól fogyaszt­ható. A fre­email login azon­ban nem menü­elem – egy gyors átren­de­zés­sel meg­old­ható lenne ez a probléma.

origo headline mitte elemzések

A tar­tal­mak és cím­kék közötti kap­cso­la­tok szin­tén nem egy­ér­telműek. A szö­veg­cím­kék a futó sza­lag­cím alatt nem mon­da­nak sem­mit a főol­dalra érkezők­nek – hacsak nem olvas­ták már a közel­múlt híreit; –, de pont eze­kért jöt­tek az Ori­góra, így még nem vár­hat­juk el, hogy ismer­jék azokat.

A futó sza­lag­cím az egyik leg­rosszabb meg­ol­dás hasz­nál­ha­tó­sági szem­pont­ból: elol­vas­suk, és mire  oda­kat­tin­tunk, addigra már kicsú­szik a látó­mezőből, és nyom­kod­hat­juk a „Vissza” gom­bot. Ezt egy­szerűen meg lehet oldani azzal, hogy ha a fel­hasz­náló fölé viszi a kur­zort, akkor meg­ál­lít­juk a gör­dí­tést. A leg­töb­bet mégis akkor javít­ha­tunk ezen a funk­ción, ha egy­szerűen elhagy­juk, és job­ban kiemel­jük az amúgy hasz­nos „N új cikk” navi­gá­ciós elemet.

Meg­újuló dizájn funk­ci­o­ná­lis kérdőjelekkel

Maga a dizájn és a betű­vá­lasz­tás kife­je­zet­ten igé­nyes. A fia­ta­los külső­höz nagy­ban hoz­zá­já­rul­nak a nagy méretű képek is. Nem vesz­tett volna viszont sokat a fris­ses­sé­géből az arcu­lat, ha csak a tipo­grá­fi­ára épí­te­nek, és a képek mére­téből vissza­vesz­nek, hiszen a szá­munkra érté­kes infor­má­ció kere­sése köz­ben ele­gendő a kisebb kedv­csi­náló képek hasz­ná­lata, a nagy méretűek ellen­ben nagyon jól mutat­ná­nak az egyes cikk­ol­da­lak bevezetőjeként.

Cikk­ol­da­lak és integ­rá­ciós kényszer

A cik­kek ese­té­ben a sor­hossz és a betű­mé­ret jól olvas­ha­tóvá teszi az egyes tar­tal­ma­kat, de a struk­túra itt is hiány­zik. A ren­ge­teg helyet kitöltő közös­sé­gi­mé­dia– és meg­osz­tási blokk, vala­mint a jobb oldal­sáv rek­lám­blokk­jai nem hagy­nak levegőt a szövegnek.

A meg­osz­tási akciók kerül­het­nek a cikk végére vagy – kisebb hang­súllyal – a főcím alá. Az így fel­sza­ba­duló hely lehető­sé­get ad a szellő­sebb szö­ve­gel­ren­de­zésre vagy akár a fen­tebb emlí­tett nagy­mé­retű cikk­hez tar­tozó kép megjelenítésére.

A cím­kék a cik­kek ele­jén nem hor­doz­nak sok rele­váns infor­má­ciót, viszont a cikk végén ezek lehet­nek hasz­no­sak – mikor további olvas­ni­va­lót kere­sünk. Már mini­má­lis átren­de­zés­sel is sokat javít­ha­tunk egy cikk meg­je­le­né­sén és tar­talmi logikáján.

origo UX mitte elemzések

origo UX mitte elemzések javítás

Összes­sé­gé­ben a meg­újuló Origo.hu-ról

Sok min­den vál­hatna még elem­zés tár­gyává az átala­kuló olda­lon, de az eddi­giek alap­ján is ki lehet jelen­teni, hogy az új Origo.hu szá­mos szem­pont­ból nem felel meg az online hír­por­tá­lok­kal szem­ben támasz­tott UX szem­pon­tok­nak és struk­tu­rá­lis elvá­rá­sok­nak. Ez első­sor­ban a hasz­nál­ha­tó­sági hibák­nak és a követ­ke­zet­len tartalom-elrendezésnek tulajdonítható.

Van­nak ter­mé­sze­te­sen pozi­tí­vu­mok is: kife­je­zet­ten igé­nyes a font­vá­lasz­tás, az egy­be­függő tar­tal­mak tipo­grá­fi­ája, a ren­ge­teg infor­má­ciót magá­ban fog­laló, mégis átlát­ható lenyíló menü.

A tar­talmi blok­kok vizu­á­lis egy­sé­gé­nek kiala­kí­tása és az információ-felépítés jobb átgon­do­lása viszont lénye­ge­sen javít­hatna az „Origo élményen”.

  

 

Fabian_Csongor_mFábián Cson­gor

Fábián Cson­gor fel­hasz­ná­lói élmény desig­ner, a Mitte Com­mu­ni­ca­ti­ons külső szakértője és a Log­MeIn Kft. mun­ka­társa. Gya­kori részt­vevő és előadó szak­mai ese­mé­nye­ken és elkö­te­le­zett evan­ge­lis­tája a fel­hasz­ná­ló­köz­pontú ter­ve­zés­nek és fejlesztésnek.

Leave a Reply