Skip to main content

Nagy­pol­gári tér és kor­társ mini­ma­liz­mus — meg­újult a MITTE Com­mu­ni­ca­ti­ons irodatere

A stra­té­giai kom­mu­ni­ká­ciós ügy­nök­ség egy Teréz kör­úti, nagy­pol­gári lakás­ban találta meg az ide­á­lis iro­da­he­lyi­sé­get, melyet kor­társ belsőé­pí­té­szeti meg­ol­dá­sok­kal újí­tot­tak meg Csap Vik­tor épí­tésszel. Az iroda kiala­kí­tása azt a hatá­ro­zott eklek­ti­kát kép­vi­seli, mely kiemeli a lakás klasszi­kus nagy­pol­gári adott­sá­gait, ugyan­ak­kor egyedi dizájn­meg­ol­dá­sok­kal  ellen­pon­tozza azokat.

 A MITTE Com­mu­ni­ca­ti­ons a hazai kre­a­tí­v­ipar egyik kiemelt kom­mu­ni­ká­ciós sze­replő­je­ként fon­tos­nak tartja, hogy iro­da­te­ré­ben vissza­kö­szön­jön a kor­társ magyar design– és for­ma­ter­ve­zés szel­le­mi­sége. Csap Vik­tor (Stu­dio Arki­tek­ter) belsőé­pí­tésszel együttmű­ködve újí­tot­ták meg a kre­a­tív– és fotó stú­di­ó­ként is működő belső teret, mely­ben izgal­mas módon egye­sül a letisz­tult kor­társ iro­da­design, az induszt­ri­á­lis puri­tán­ság és a nagy­pol­gári ele­gan­cia. A Teréz kör­úti nagy­pol­gári lakás adott­sá­gai adták az ötle­tet, hogy a klasszi­kus, nagy bel­ma­gas­ságú szo­bá­kat egyedi design­meg­ol­dá­sok­kal ellenpontozzák.

Az iroda egy­be­függő sötét­kék, piros és hal­vány­szürke fal­fe­lü­le­teit játé­kos geo­met­riai vona­lak, funk­ci­ó­juk­ból kiemelt ipari kiegé­szítő ele­mek, szá­mos hazai– és nem­zet­közi kor­társ dizájn tárgy, illetve egy 70-es évek­beli, üveg­szá­las, zsű­ri­zett magyar iparmű­vész ülő­gar­ni­tú­rája gaz­da­gítja. Az iroda fal­fe­lü­le­tein talál­ható inno­va­tív kor­társ gra­fi­kai ele­me­ket Mise­tics Mátyás nagy­mé­retű neo-noir hatású, éjsza­kai urbá­nus tere­ket bemu­tató — koráb­ban a Nem­zeti Galé­ri­á­ban, illetve a Vár­fok Galé­ri­á­ban kiál­lí­tott —  fotómű­vé­szeti mun­kái egé­szí­tik ki.

A MITTE eddig a kor­társ művé­szet és design olyan fon­tos intéz­mé­nye­i­vel és már­ká­i­val dol­go­zott együtt, mint a Design Ter­mi­nál, a Design Hét, a WAMP, az IVANKA, a Robert Capa Kor­társ Foto­grá­fiai Köz­pont, a Dora Abodi, a Sze­gedi Kata, vagy épp a San­dor Laka­tos márka.

Leave a Reply