Skip to main content

A Játéksziget adománygyűjtő akciójának célja, hogy a tar­tó­san beteg és szülő nél­kül élő gyer­me­kek­nek aján­dé­ko­kat gyűjt­sön Gye­rek­napra. A MITTE végzi a teljes kam­pány lebo­nyo­lí­tá­sát: a kam­pány­ter­ve­zés, az ala­pít­vá­nyok leszer­ve­zése, ese­mény­kom­mu­ni­ká­ció, a TV- és rádió­sze­rep­lé­sek meg­szer­ve­zése, a közös­ségi média-­fe­lü­le­tek menedzs­ment­jé­nek támo­ga­tása, a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tók kivi­te­le­zése, illetve a szük­sé­ges kre­a­tív fel­ada­tok elvé­gézése mind-mind ügy­nök­sé­günk fel­ada­tait képezte.

Leave a Reply