Skip to main content

A MITTE 360 fokos szolgáltatásportfóliójának és tapasztalt szakembereinek köszönhetően egy csapattal, egységes minőség mellett tudunk megtervezni és végrehajtani összetett kommunikációs és marketing feladatokat, a piackutatástól, stratégia- és márkaépítéstől kezdve a teljes kommunikációs és kreatív menedzsmentig.

2022 – Az Üveg Nemzetközi Éve

Duna Terasz Vista

Greenfield Development

KPMG

Aegon

Virág Judit Galéria és Aukciósház

KIEMELT SZOLGÁLTATÁSOK

 


Kiadványkészítés

A meg­bízó cég már­ka­iden­ti­tá­sá­hoz iga­zodó kiad­ványt készí­tünk, amely for­má­já­ban, gra­fi­kai és nyom­dai meg­ol­dá­sa­i­ban, szö­ve­ge­zé­sé­ben és struk­tú­rá­já­ban egy­aránt illesz­ke­dik a meg­szó­lí­tani kívánt cég­cso­port igényeihez.

Imázs és reklámfilm

A meg­ren­delő  üzleti és kom­mu­ni­ká­ciós stra­té­gi­á­já­hoz iga­zodva készí­tünk egyedi, minő­ségi imázs, vagy rek­lám­fil­met. A film a cég inno­va­tív moz­gó­ké­pes bemu­ta­tása mel­lett a saj­tó­kom­mu­ni­ká­ciós akti­vi­tás­ban is haté­kony mar­ke­ting esz­köz­ként szol­gál. A min­den­kori igé­nyek­hez képest ala­kít­juk ki a pro­duk­ció volu­me­nét és kon­cep­ci­ó­ját, így nagy hatás­fok­kal és rugal­mas­ság­gal tudunk meg­ol­dá­so­kat kínálni.

Sajtószervezés

Legyen szó egy vil­lám­gyors saj­tó­köz­le­ményről, újság­írók­kal foly­ta­tott hát­tér­be­szél­ge­tésről vagy ese­mény­dús saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ról, átvál­lal­juk a szer­kesztő­sé­gek­kel és újság­írók­kal való folya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tás fel­ada­tait. Az orszá­gos, a loká­lis és szak­sajtó is garan­tál­tan érte­sülni fog kez­de­mé­nye­zé­se­iről, híre­iről, ame­lyek meg­ágyaz­nak a szer­ve­ze­té­vel kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb üze­ne­tek megjelenésének.

Marketing és kutatás

Part­ne­re­ink segít­sé­gé­vel készí­tett, nagy­min­tás, rep­re­zen­ta­tív közvélemény-kutatással, fókusz­cso­por­tos vagy mély­in­ter­jús vizs­gá­lat­tal meg­is­mer­heti az Önnek fon­tos cso­por­tok véle­mé­nyét, szer­ve­zete és kez­de­mé­nye­zé­sei meg­íté­lé­sét. A fel­mé­ré­sek készül­het­nek belső hasz­ná­latra is, azon­ban hír­ér­té­kük révén a nyil­vá­nos­ság érdeklő­dé­sé­nek fel­kel­té­sére is alkalmasak.