A tervezés tudatosságával olyan arculati megoldásokat valósítunk meg, melyek hitelesítik a márkát és erősítik az elköteleződést.

Márkaépítés

Átfogó piac­ku­ta­tás, ver­seny­tár­s­elem­zés és több körben zajló mélyinterjú a meg­bízó cég vezetői­vel – csak ezt követően finomítjuk vagy alkotjuk meg az alapoktól a cég már­ka­iden­ti­tá­sát, mely a tel­jeskörű arcu­lat tervezésén túl kiter­jed az alap­vető cég­azo­no­sító üze­ne­tek és a PR-kom­mu­ni­ká­ció alap­ját jelentő szlo­ge­nek, kulcs­gon­do­la­tok, illetve cégbevezető saj­tó­köz­le­mény- és stratégiai szövegek meg­al­ko­tá­sára egy­aránt. A már­ka­épí­tés szá­mos sza­ka­szán tudunk bekap­cso­lódni a mun­kába, külső szem­mel segítve a cég szak­em­be­re­i­nek munkáját.

Arculattervezés

Az arcu­lat­ter­ve­zést az adott ipar­ági vagy kul­tu­rá­lis szeg­mens vizuális meg­ol­dá­sa­i­nak meg­is­me­rése után, a nem­zet­közi tren­dek figye­lem­be­vé­te­lé­vel végez­zük, hogy hiteles és kiforrott arcu­la­tot ala­kít­sunk ki. A magas szakmai minőségű, kiemelkedő arcu­lati megoldások hoz­zá­já­rulnak­ a saj­tó­kom­mu­ni­ká­ciós munka sike­res­sé­gé­hez, alá­tá­masztják az ügy­fél által közölni kívánt üzeneteket. Az arculattervezés első szakaszaiban mindig több irányt kínálunk az ügyfelünknek, melyekből választva dolgozzuk ki a legkiemelkedőbb arculatterv összes részletét.

Arculatfrissítés

Foglalkozunk márkák, vállakozások meglévő arculatának frissítésével is, amelyhez általában társul a teljes márkakommunikációs stratégia átgondolása is. Az arculatfrissítés időszerű lehet egy hosszú évek óta változatlan arculat esetén vagy a cég életében történt változás vagy fordulópont idején is, ahol a megújulás kommunikálása fontos üzenet a célcsoport és üzleti partnerek felé. Az arculatfrissítés során megtervezzük és végigkísérjük a re-branding folyamatát – a megrendelő igényei alapján naprakész és kortárs arculati megoldásokat kínálunk fel. Az arculatfrissítés haladhat egy evolúció mentén, mely esetben beazonosíthatóan a korábbi arculatból eredeztetve születik meg az új grafikai identitás – amennyiben pedig indokolt, teljesen új alapokra is helyezhető az arculat.

Promóciós anyagok készítése

Promóciós anyagok széles körének megtervezését vállaljuk, legyen szó egyedi tájékoztató anyagokról, roll-upról, tájékoztatási- és reklámtáblákról vagy egyéb, papír alapú promócióról, a szórólapoktól a brosúrákig. A megrendelő cég arculatához illeszkedő grafikai tervezéssel és megoldásokkal segítjük a hatékony kommunikációt.

Imázsfotó és imázsfilm-készítés

A meg­ren­delő üzleti- és kom­mu­ni­ká­ciós stra­té­gi­á­já­hoz iga­zodva készí­tünk rövid határidővel egyedi, nemzetközi minőségű imázsfotókat és rek­lám­fil­met. Ügyfélre szabva ala­kít­juk ki a pro­duk­ció jellegét és volumenét, hogy nagy hatás­fok­kal és rugal­mas­ság­gal tudjunk meg­ol­dá­so­kat kínálni.

Kiadványtervezés

A meg­bízó cég már­ka­iden­ti­tá­sá­hoz iga­zodó kiad­ványokat készí­tünk, amelyek gra­fi­kai és nyom­dai meg­ol­dá­sok­at tekintve for­má­juk­ban, szö­ve­ge­zé­sük­ben és felépítésükben egy­aránt illesz­ke­dnek a meg­szó­lí­tani kívánt cél­cso­port igényeihez, megkülönböztetve ügyfelünket versenytársaitól.

Logótervezés

A logótervezést mindig piackutatás és az iparág megoldásainak tanulmányozása előzi meg. Az ügyfél és környezetének megismerése után látunk neki a tervezésnek, mely során a javasolt designstratégiára épülő alternatívákat kínálunk fel. Az ügyfél elképzeléseinek megfelelően, szakmai tanácsadást biztosítva segítünk kiválasztani a szervezet profiljához leginkább illeszkedő, a cégismertséget hosszú távon támogatni képes logót. A logóváltozatok bemutatásakor mindig szimuláljuk a logó megjelenését számos felületen, anyagon és méretben is.

Logóanimáció készítése

A statikus logó mellett számos alkalommal lehet szüksége egy szervezetnek, márkának vagy terméknek animált logóra, mely kiválóan alkalmazható szakmai rendezvényeken, konferenciákon, prezentációs anyagokban, irodai képernyőkön, valamint imázsfilmek és promóciós videók bevezető és záró elemeként.

Infografika-készítés

Egyes iparági területeken és kommunikációs csatornákon hatékonyan használhatóak az infografikák, melyek legfőbb üzeneteinket fókuszáltan tematizálják és vizualizálják. A megrendelő szervezet korábbi arculati megoldásait, valamint kommunikációját figyelembe véve készítjük el az infografika grafikai terveit és szöveges tartalmait, melyek által könnyebben és hatásosabban juttathatóak el üzenetek a célcsoport felé. A kidolgozott, magas minőségű infografika szemléltet és hitelesíti is tartalmát és a mögötte álló szakértői szervezetet.

Kiállítási arculat támogatása

Hazai vagy nem­zet­közi kiál­lí­tás­je­len­lét támo­ga­tá­sá­hoz a cél­cso­port­hoz iga­zodó bros­ú­rá­kat, kata­ló­gu­so­kat, roll-upokat, pre­zen­tá­ciós anya­go­kat vagy ter­mék­vi­de­ó­kat készí­tünk. Előny­ben része­sít­jük az olyan egyedi, kre­a­tív meg­ol­dá­so­kat, melyek a lehető­sé­ge­ket maxi­má­li­san kihasz­nálva támo­gat­ják a sike­res szereplést. A kiál­lí­tás utó­kom­mu­ni­ká­ci­ója is szá­mos lehető­sé­get rejt magá­ban, ezért igény ese­tén a saj­tó­kom­mu­ni­ká­ció cél­jait szol­gáló fotó- és vide­ó­anya­got is készítünk.