Skip to main content

TC_OK20

Új arcu­lat­tal és kibő­vült szol­gál­ta­tá­sok­kal köszön­tötte a nya­rat a 2011 őszén ala­kult PR– és kom­mu­ni­ká­ciós ügy­nökég, a Mitte Com­mu­ni­ca­ti­ons. A cég Trend&Culture név alá tar­tozó szol­gál­ta­tá­sai a kul­tu­rá­lis szek­tor szer­ve­ze­teit céloz­zák meg.

A cég a Trend&Culture név alatt olyan szol­gál­ta­tá­so­kat kínál a kul­tu­rá­lis szer­ve­ze­tek­nek, ame­lyek segí­tik a brand­hez kap­cso­lódó kom­mu­ni­ká­ciót és erő­sí­tik a már­kák piaci jelenlétét.

A menedzs­ment­ben olyan elis­mert szak­em­be­re­ket talá­lunk, mint a fotómű­vész és kre­a­tív szak­em­ber, Mise­tics Mátyás illetve Batta Bar­na­bás, a Sonn­tag Media ala­pí­tója, trend­ku­tató és kom­mu­ni­ká­ciós szakember.

„A Mitte Trend&Culture szem­lé­lete ott kap­cso­ló­dik be a kom­mu­ni­ká­ciós folya­matba, ahol a piaci fókusz talál­ko­zik a tren­dér­zé­keny­ség­gel és a kul­tu­rá­lis érté­kek­kel; vagyis inno­va­tív PR és vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ciós esz­kö­zökre van szük­ség ahhoz, hogy értékhű vizu­á­lis vilá­got hoz­zunk létre, amely hite­le­síti a már­ka­kom­mu­ni­ká­ciót.” – tette hozzá Mise­tics Mátyás, kre­a­tív igazgató.

„A piaci ver­seny­ben sok­szor hát­térbe szo­rul­nak a kiemel­kedő kul­tu­rá­lis kez­de­mé­nye­zé­sek. Fon­tos­nak tart­juk, hogy a gaz­da­sági terü­let mel­lett a kul­tu­rá­lis szek­tor­ban is segít­sük a már­kák haté­ko­nyabb érvé­nye­sü­lé­sét. Ehhez sok­szor össze­kap­csol­juk érték­te­remtő pro­jek­tek men­tén a két terü­le­tet úgy, hogy mind­két fél a leg­töb­bet pro­fi­tál­hassa az együttmű­kö­désből – mind finan­ci­á­lis, mind a média­le­fe­dett­ség tekin­te­té­ben” – mondta Batta Bar­na­bás, az ügy­nök­ség stra­té­giai igazgatója.

A cég reper­to­ár­já­ban a PR– és arcu­lati kom­mu­ni­ká­ciós fel­ada­tok­tól kezdve a ren­dez­vény­szer­ve­zé­sen, sty­list tanács­adá­son, illetve lát­vány­ter­ve­zé­sen keresz­tül egé­szen a hang– és vilá­gí­tás­tech­ni­kai meg­ol­dá­so­kig min­den meg­ta­lál­ható. A hiva­ta­los hon­la­pon meg­je­lenő refe­ren­ciák közt olyan pro­jek­te­ket talá­lunk, mint a Mar­git­szi­ge­ten nyi­tott Pop-Up bár, a WNDRLND, az elis­mert fashion desig­ner, Dora Abodi illetve Magyar­or­szág egyik leg­na­gyobb kon­cert­ze­ne­kara, az Irie Maffia.

batta_mitte_tc

misetics_mitte_tc

Leave a Reply