Skip to main content

Mitte_Research_Foresight_okA stra­té­giai kom­mu­ni­ká­ciós cég kre­a­tív és kuta­tói diví­zi­ó­val illetve szá­mos új pati­nás ügy­fél­lel kezdi az újévet.

A MITTE Com­mu­ni­ca­ti­ons a szer­ve­zeti kom­mu­ni­ká­ció, a Trend&Culture pro­fil alatt művé­szeti és kul­tu­rá­lis szer­ve­ze­tek­nek szánt már­ka­kom­mu­ni­ká­ciós és tanács­adói tevé­keny­sé­gek mel­lett az év végétől Research&Foresight néven kuta­tói pro­fil­lal is erő­síti szol­gál­ta­tási palet­tá­ját, mely­ben a hagyo­má­nyos piac– és mar­ke­ting­ku­ta­tás illetve stra­té­gia­épí­tés mel­lett az ipar­ági trend– és jövő­ku­ta­tás is kiemelt sze­re­pett kapott.

A MITTE Comu­ni­ca­ti­ons ügy­fél­köre is új tagok­kal gya­ra­po­dott: szá­mos új zenei és kul­tu­rá­lis pro­jekt mel­lett az ügy­nök­ség együtt dol­go­zik a Robert Capa Kor­társ Foto­grá­fiai Köz­ponttal, a több­szö­rös díj­nyer­tes IT star­tup cég­gel, az Intel és a Deut­sche Tele­kom part­ner­sé­gé­ben működő Intel­li­sense–szel és a nem­zet­kö­zi­leg elis­mert desig­ner­be­ton cég­gel, az IVANKA–val. Az ügy­nök­ség ezen felül részt vett a 2013-as Design Hét Buda­pest egyik szak­mai prog­ram­já­nak lebonyolításában.

Leave a Reply