Skip to main content

Meg­újult iro­da­tér és új ügy­fe­lek a MITTECommunications-nél

A kom­mu­ni­ká­ciós ügy­nök­ség meg­újí­totta Teréz kör­úti iro­dá­ját, illetve tekin­té­lyes ügy­fe­lek­kel bőví­tette port­fó­li­ó­ját. Új ügy­fe­leik közt sze­re­pel a Design Ter­mi­nál — Nem­zeti Kre­a­tí­vipari Köz­pont, a piac­ve­zető biz­ton­ság­tech­ni­kai cég, a Seawing, illetve a brit egész­ség­ügyi diag­nosz­ti­kai star­tup, a Droppy.

A MITTE Com­mu­ni­ca­ti­ons aktív sze­re­pet vál­lal a hazai kre­a­tí­vipari sze­replők üzleti lehető­sé­ge­i­nek erő­sí­té­sé­ben. 2014 tava­szá­tól inten­zí­ven részt vesz a Design Ter­mi­nál Inku­bá­ciós prog­ram­já­ban, ahol kon­zul­tá­ci­ó­val és men­to­rá­lás­sal segíti a kre­a­tí­vipari vál­lal­ko­zá­sok nem­zet­közi piacra lépé­sét és már­ka­kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját. Szin­tén a Design Ter­mi­nál csa­pa­tá­val közö­sen készí­te­nek jelen­té­se­ket a koc­ká­zati tőke­ala­pok és más befek­tetők szá­mára. Ennek során átfogó elem­zési mód­szer­tan segít­sé­gé­vel mérik fel vezető kre­a­tí­vipari már­kák befek­te­tési potenciálját.

Az ügy­nök­ség új ügy­fe­lei közt sze­re­pel Magyar­or­szág vezető biz­ton­ság­tech­ni­kai cége, a Seawing, mely­nek tel­jes körű PR-kommunikációs és mar­ke­ting mun­kát végez. A stra­té­giai tanács­adás és elem­zés mel­lett további arcu­lat­ter­vezői fel­ada­tok­kal bővült a cég port­fó­li­ója, mely­nek kere­té­ben a  brit egész­ség­ügyi diag­nosz­ti­kai star­tup cég, a Droppy arcu­la­tát készí­tette el.

Az ügy­fél­pa­let­tán túl az ügy­nök­ség iro­da­tere is fris­sült. A MITTE egy Teréz kör­úti, tágas nagy­pol­gári lakás­ban találta meg az ide­á­lis iro­da­he­lyi­sé­get. A tér meg­újí­tá­sát a szám­ta­lan bel­vá­rosi ven­dég­lá­tó­hely belsőé­pí­té­szeti mun­ká­i­ról (TOKIO, Mazel Tov) és egyedi panel­re­konst­ruk­ci­ó­i­ról híres Csap Vik­tor­ral (Stu­dio Arki­tek­ter) együttmű­ködve végez­ték el. A nagy bel­ma­gas­ságú szo­bá­kat kor­társ gra­fi­kai– és belsőé­pí­té­szeti meg­ol­dá­sok­kal ala­kí­tot­ták ki, a terekbe pedig nagy­mé­retű kor­társ fotómű­vé­szeti mun­kák és magyar desig­ne­rek kiegé­szítői kerültek.

Leave a Reply