Kiindulási pontunk

A Formatex Kft. a kiskereskedői hálózatához tartozó Játékszigettel együtt a magyarországi játékpiac vezető cégei közé tartozik, az általa forgalmazott márkák a legkeresettebbek között vannak itthon. A Játékszigettel a MITTE több projektben is együtt dolgozott: újragondoltuk a Játéksziget magazint, átfogó, a családok játszási szokásait vizsgáló kutatást végeztünk (Jól játszó család) és arra épülő kommunikációs kampányt bonyolítottunk le, vándorkiállítást szerveztünk és támogattuk PR-kommunikációval, szakmai blogot indítottunk és kezeltünk. Egy egyesületalapítást követően pedig egy országos CSR-kampány menedzselésében is ügynökségünk volt a játékipari szereplő segítségére.

Céljaink

A Játéksziget kiskereskedői hálózattal zajló együttmű­kö­dés során az elsőd­le­ges kom­mu­ni­ká­ciós célunk az volt, hogy a céget a játék­piac elis­mert, társadalmilag felelős, értékközpontú, meg­ha­tá­rozó sze­replő­je­ként pozí­ci­o­nál­juk. Az értékesítéstámogató kommunikáció jegyében pedig arra törekedtünk, hogy aktivitásaink révén országszerte növekedjen az üzlethálózat forgalma. A vásár­lói loja­li­tás erő­sí­té­sére ösz­tönző akci­ó­kat és meg­ol­dá­so­kat dol­goz­tunk ki, a meg­fe­lelő szak­mai imázs kiala­kí­tá­sát pedig a cél­csoportok elérésre alkal­mas, érték­alapú PR-akti­vi­tá­sok­kal moz­dí­tot­tuk elő.

A megvalósítás

Játéktrendekre fókuszáló országos kutatás és PR-kampány

Együttműködésünk kezdetén a Játéksziget profiljához illeszkedő témában, a magyar családok játszási szokásait felmérő kutatást készítettünk. Ennek előkészítéséhez animátorokat, pedagógusokat vittünk el az egyes helyszínekre, ahol interjúztak, adatgyűjtés végeztek és tanácsadással is foglalkoztak a témában. Az eredményeket összefoglaló tanulmány a “Jól játszó család” címet kapta, több mint 400 szülő közreműködésével készült és összesen 668 gyerek szabadidős tevékenységeit felmérő interjú eredményeire épült. A kérdőív szakmaiságáért és az eredmények továbbgondolásáért az elismert gyerekpszichológus, Vásárhelyi Kriszta felelt. A MITTE a felmérés szakmai munkájában is részt vett, eredményeit pedig széles körű PR-kommunikációval segítette, felhívva a figyelmet a tradicionális játékok fontosságára.

Vándorkiállítás és játszóház roadshow és PR-kampány

A Sylvanian Families & Geomag vándorkiállítás és játszóház 13 héten át 13 helyszínen várta országszerte az érdeklődő kicsiket, nagyokat és szüleiket. Az utazó kiállítás minden helyszínen egy héten keresztül volt látogatható, ahol a látogatók megtekinthették a a Sylvanian Families gazdagon berendezett babaházait, és a svájci Geomag mágneses építőelemekből összerakott hatalmas épületeit, az Eiffel-tornyot, a Nyugati Pályaudvart, és a magyar Parlamentet. A kiállítás során ezen kívül megismerkedhettek a svájci játékgyártó cég, a Geomag legújabb termékével, az egy központi mágnes köré csoportosuló elemekből álló KOR-ral is. A vándorkiállítást és játszóház roadshowt intenzív PR-kampánnyal kísértük: az eseménykommunikáció mellett folyamatosan szem előtt tartva a Játékszigetre és a Formatexre vonatkozó imázskommunikációs célokat is.

Játszóvilág Egyesület és szakmai blog

Szakmai blogot is indítottunk, amely a MITTE közreműködésével alapított Játszóvilág Egyesülethez kötődött. Az Egyesület célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az együttjátszás és a fejlesztő játékok szerepére a gyermekek és családok életében. A blog a Játszóvilág.blog.hu címen vált elérhetővé, ahol, a közös családi együttlét fontosságát bemutató írások mellett az egyes játéktípusokkal és azok színes történetével foglalkozó szövegek mellett a játékipar aktualitásait körbejáró írások egyaránt megfértek egymás mellett.

Mesefaragó országos meseíró pályázat és PR-kampány

A Játszóvilág Egyesület pályázatokkal is felhívta a figyelmet misszója jelentőségére. A MITTE koordinációjával zajlott a Mesefaragó című országos, óvodások és kisiskolások számára kiírt meseíró pályázat, melyben Finy Petra írónővel és Radnóti Blanka ismert meseillusztrátorral működtünk együtt. A három legjobb történetet a nagyközönség is olvashatta a Csodaceruza és a Játéksziget magazinok oldalain, majd online szavazással választották ki a nyertest. E pályázatnak nem csak az operatív megtervezésével, hanem annak teljes kivitelezésével, így az internetes szavazás lebonyolításával és a sajtókommunikációjával is foglalkoztunk.

Megújult Játéksziget Magazin

A MITTE a Játéksziget Magazinnak új arculatot is megálmodott, valamint bővítette tartalmát, amely az átalakulást követően már nem csak a gyer­me­kek szó­ra­koz­tató fej­lesz­tését tekintette céljául – az Új Felnőtt mel­lék­let­tel a szülőket is informálta tábo­rok­ról, kre­a­tív játé­kok­ról és hasz­nos szülői prak­ti­kák­ról. Meg­bí­zá­sunk a maga­zin meg­szer­kesz­té­sére, a tar­ta­lom előál­lí­tá­sára, a gra­fi­kai mun­kára és a sales tevé­keny­ség, illetve a kiad­vánnyal kap­cso­la­tos kre­a­tív kom­mu­ni­ká­ció elő­se­gí­té­sé­hez kapcsolódott.

Országos CSR-kampány és támogató PR-kommunikáció

A Játéksziget adománygyűjtő kampányának lebonyolítása során is együttműködtünk: a kam­pány­ter­ve­zés, az ala­pít­vá­nyok leszer­ve­zése, az ered­mény- és ese­mény­kom­mu­ni­ká­ció, a TV- és rádió­sze­rep­lé­sek meg­szer­ve­zése, a közös­ségi média-­fe­lü­le­tek menedzs­ment­jé­nek támo­ga­tása, a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tók kivi­te­le­zése, illetve a szük­sé­ges kre­a­tív fel­ada­tok elvé­gé­zése mind-mind ügy­nök­sé­günk fel­ada­tait képezte.
A kampány arca Szekeres Nóra televíziós műsorvezető lett és az volt a célja, hogy a tartósan beteg és szülő nél­kül élő gyer­me­kek­nek aján­dé­ko­kat gyűjt­sön Gye­rek­napra. A Játéksziget üzleteiben összegyűlt játékokat különböző, a gyermekeket segítő alapítványoknak ajánlották fel országszerte.  

Üzenetünk

Hosszú távú együttműködésünk a Játékszigettel számos stratégiai kommunikációs léptékű projekt kivitelezésére adott lehetőséget. A MITTE alapos munkamódszerével kísértük végig az összes kampányt, mely a szakmai felméréstől a sajtómenedzsmenten és a rendezvényszervezésen át a különböző tematikájú pályázatok lebonyolításáig terjedt. A Játékszigettel közös projektjeink során sikerrel kapcsoltuk össze a CSR-szemléletű aktivitásokat az értékesítésösztönző megoldásokkal úgy, hogy közben a márka ismertségét és a mögötte álló Formatex Kft. szakértői pozícióját is hangsúlyosan erősítettük.
Több mint
100

Sajtómegjelenés

országos, valamint célcsoportspecifikus médiafelületeken,

Az Egyesület részére
3500

Rajongói

számú Facebook oldal felépítése

Több mint
2000

Követő

a Fejlesztő Játékok Facebook oldalán