A MITTE Communications több mint tíz év szakmai és széleskörű iparági tapasztalatával komplexen tekint ügyfelei kommunikációs kihívásaira.

Ügynökségünk határozott értékszemlélettel kínál ügyfélre szabott, hatékony megoldásokat. Legfőbb célkitűzésünk, hogy a stratégiai tervezés, a kreativitás, a kiemelkedő médiakapcsolatok és a gondosan megválasztott kommunikációs eszközök együttesével segítsük a piaci szereplőket üzleti céljaik elérésében.

MITTE szaktudás

PR 3.0

PR munkafolyamatunk alapját a SMART modell adja. Kommunikációs ügynökségként egyik legfőbb feladatunk, hogy megfelelő eszközökkel, tudatosan megfogalmazott üzeneteket közvetítsünk és juttassunk el Ügyfeleinkről célközönségük  irányába. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a tervezés előtt, a külső környezeti elemzéseket, piackutatást és a belső, vállalati célkitűzések pontos meghatározását, melyre többek között egy vezetői mélyinterjú alkalmával derül fény. Kommunikációs kampányaink végén minden esetben értékeljük az elért eredményeket és mérjük a kampány hatékonyságát.


PR 3.0

 A PR 3.0 szemlélet idomul a digitális kor kihívásaihoz és lehetőségeihez.

Ügynökségünk a klasszikus PR-eszközök és -stratégiák helyett az integrált marketingkommunikációs szemléletet helyezi előtérbe. Komplexen tekintünk az online tér és a minőségi tartalomgyártás lehetőségeire. Módszertanunk szerint nem csupán célcsoportokban, hanem kommunikációs közösségekben gondolkodunk, és számukra fogalmazunk meg üzeneteket, amelyeket aztán események, keresőoptimalizált PR-megjelenések, hirdetések, direkt marketing kampányok összehangolt  használatával és közösségi média-felületek alkalmazásával is terjesztünk. Manapság már nem elég egy erős márkát felépíteni, az érdeklődő és befogadó közönséget és a véleményvezér közösséget is alakítani kell.

PR tanácsadás

A PR-tanácsadást nálunk alapos előkészítési folyamat előzi meg, melynek első lépéseként piacelemző és stratégiai tervezőmunkát végzünk. A szervezet kommunikációs eszközeinek és tartalmainak beható vizsgálata után olyan ügyfélre szabott PR-megoldásokban gondolkodunk, melyek ténylegesen növelik a szervezet láthatóságát és azonosíthatóságát, hogy minél pozitívabb és hitelesebb képet mutathasson célközönsége, ügyfelei és partnerei felé és ezáltal a cég forgalmának növelését is elősegítse.

PR-kampánymenedzsment

Vállaljuk egyedi és integrált, rövidebb és hosszabb kommunikációs és PR-kampányok megtervezését és levezénylését a stratégiai lépések kialakításától a médiafelületek vásárlásán át az eredménykommunikáció kivitelezéséig. Minden esetben arra törekszünk, hogy proaktívan és sokszínűen érjük el a célcsoportokat, valamint, hogy a szervezet számára látható, a névismertséget és forgalomnövekedést elősegítő megoldásokat és mérhető eredményeket prezentáljunk.

Sajtómenedzsment

Ismerjük és értjük az újságírókés a mögöttük álló szerkesztőségek működését, a szerkesztői igényeket és pontosan tudjuk, hogy az ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat milyen köntösbe kell öltöztetni ahhoz, hogy az a célmédiumok és ezáltal a célcsoport számára is érthető, befogadható és megjegyezhető legyen. Átvál­lal­juk a szer­kesztő­sé­gek­kel és újság­írók­kal való folya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tás fel­ada­tait és biztosítjuk ügyfeleinketarról, hogy híreik mindig releváns felületeken jelennek meg.

Sajtóesemények szervezése

A sajtóesemények fontos mérföldkövek lehetnek egy szervezet kommunikációs tevékenységében. A sajtónyilvános események részletes megtervezésében,  a tematika kijelölésében, partnerek és szereplők felkérésében, sajtókapcsolatok menedzsmentjében is támogatjuk ügyfeleinket. A beszédek megírása, az üzenetek pontos kijelölése és intenzív médiajelenlét biztosítása is feladataink közé tartozik. Mérjük, majd az utókommunikációs időszak végén értékeljük az elért eredményeket.

Kreatív

A tudatos designstratégia valós kommunikációs értéktöbblet. A tervezés tudatosságával, pontosságával olyan arculati és imázskommunikációs megoldásokat valósítunk meg, melyek a célcsoport és az adott iparág szereplői felé egyaránt hitelesítik a márkát és erősítik az elköteleződést.

Szakmai pozicionálás

Profitorientált és non-profit szervezet, piaci, civil és állami szereplők esetében is fontos a megfelelő szakmai pozicionálás. Napjainkban kevés olyan szervezet van, amelynek nincs konkurenciája. Ezért is nagyon fontos, hogy az adott szervezet tisztában legyen azzal, hogy miben más, kiemelkedő versenytársaihoz képest – ezeket az erősségeket hangsúlyozó üzeneteket kell közvetítse a megfelelő célcsoportnak. Ügyfeleink és környezetük alapos ismeretével, elképzeléseik és saját szakmai tudásunk integrálásával hosszú távon is fenntartható stratégiákat tudunk kialakítani.

Médiafelület-vásárlás

Hiszünk a klasszikus PR-megjelenések és vásárolt médiafelületek kombinációjának hatékonyságában. A PR-cikkek és hirdetések tartalmát és megjelenését minden esetben a szervezet stratégiájához, profiljához igazítjuk, valamint az elérni kívánt célcsoportokra szabjuk, a lehető leghatékonyabban kihasználva a rendelkezésre álló keretet.

Digitális

A PR 3.0 szemlélethez szorosan kapcsolódva, tevékenységünk egyik fontos részét képezik digitális szolgáltatásaink, ezzel is erősítve és kihasználva az online tér és a minőségi tartalomgyártás adta lehetőségeket.

Kreatív szövegírás

Weboldalak, közösségi média és sajtómegjelenések, infografikák vagy print kiadványok, brosúrák, szórólapok, tájékoztató füzetek szövegezését is elkészíti a MITTE Communications. A kreatív szemléletet kívánó munkáinkban is megjelenik a stratégiai gondolkodás, így biztosítjuk, hogy a végeredmény illeszkedjen ügyfelünk külső vagy akár belső kommunikációjához.

Tartalommarketing-szolgáltatás

A hatékony tartalommarketing jegyében nemcsak létrehozzuk a szervezete célcsoportjaira, ügyfeleire és partnereire szabott tartalmakat, hanem gondoskodunk róla, hogy a stratégiai célok elérése érdekében a megfelelő csatornákon juttassuk el azokat a kiválasztott közönséghez. Számunkra nemcsak a figyelem felkeltése, hanem annak megtartása is lényeges, hogy hozzájáruljunk ügyfelünk hosszú távon is látható és üzleti szempontból is sikeres működéséhez.

Kommunikációs audit

Vállaljuk szervezetek külső és belső kommunikációjának átvizsgálását, feltérképezését. Az audit során feltárjuk az esetleges kommunikációs problémákat és javaslatot teszünka kommunikációs folyamat optimalizálására, a szervezet struktúrájához illeszkedő kommunikációs rendszer kialakítására.

  • szóbeli, helyszíni felmérés készítése
  • a kommunikációs folyamatok tesztelése
  • egyéni és csoportos mélyinterjúk
  • kommunikációs térkép készítése
  • az auditjelentés elkészítése
  • javaslatok megfogalmazása

.

A PR 3.0 szemlélethez szorosan kapcsolódva, tevékenységünk egyik fontos részét képezik digitális szolgáltatásaink, ezzel is erősítve és kihasználva az online tér és a minőségi tartalomgyártás adta lehetőségeket.

Digitális

Közösségi média-menedzsment

A közös­ségi média leg­nép­szerűbb felü­le­te­ire (Face­book, LinkedIn, You­Tube, stb.) építve lét­re­hoz­zuk és működ­tet­jük azo­kat a csa­tor­ná­kat, oldalakat, me­lye­ken keresz­tül üze­ne­tei haté­ko­nyan talál­ják meg a cél­közösségeket. Kiépít­jük és aktivizáljuk a követők tábo­rát. Tar­ta­lom­szol­gál­ta­tás­sal, a tech­ni­kai hát­tér folya­ma­tos biz­to­sí­tá­sá­val és mode­rá­lással, kiemelkedő arculati megoldásokkal és igény ese­tén alkal­ma­zás­fej­lesz­tés­sel segít­jük az aktív, kétirányú pár­be­szé­det az online térben.

UX/ UI – tervezés

Digitális felhasználói felületek tervezése során a legfrissebb trendek szerint dolgozunk, szem előtt tartva, hogy minél teljesebb felhasználói élményt biztosítsunk ügyfeleink weboldala, alkalmazása számára. Figyelmet fordítunk többek között a felületek funkcióinak kialakítására, a grafikai tervezésre, a desktop és mobil platformokra történő optimalizálásra, valamint a webergonómiai szempontok és a felhasználói kényelem kiszolgálására.

Weblaptervezés

Weblaptervezés során figyelembe vesszük a kommunikációs és üzleti stratégiát, valamint a célokat, illetve a megrendelő márka személyiségét is. Az egységes és következetes márkakép kialakítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy mint minden kommunikációra lehetőséget adó felület, az elsődleges online megjelenést biztosító weboldal is összhangban legyen egymással a szövegezés stílusától kezdve egészen az ikonhasználatig. Olyan megoldásokat kínálunk, hogy szükség esetén az ügyfél vagy munkatársai is könnyedén tudjanak tartalmat feltölteni az erre kialakított kezelőfelületen.

Online marketingkommunikáció

Az online marketingkommunikáció legfontosabb csatornáinak kezelésével érjük el a megrendelő célcsoportjait, és egyúttalrövid- illetve hosszú távú üzleti céljait. Legyen szó imázskommunikációról vagy értékesítésnövelésről, hírlevelek tartalommenedzsmentjéről vagy online hirdetések kezeléséről, stratégiai szemlélettel segítjük ügyfeleinket.

Keresőoptimalizálás

A keresőoptimalizálás során célunk, hogy javítsuk megrendelőink láthatóságát az online térben, a keresőmotorok mechanizmusainak változásaival lépést tartva. A keresőoptimalizálást az online marketingkommunikációs csatornákra vonatkozó stratégiai elképzelésekhez illeszkedően végezzük.

Online filmek készítése

A webre készülő vizuális megoldásokat a felhasználói gondolkodásnak megfelelően készítjük, szem előtt tartva azokat a szempontokat, amelyek elősegítik egy online film terjedését, népszerűségének növekedését. Az elérni kívánt célcsoportok elemzésével építjük fel az online film tartalmát és juttatjuk el azt a megfelelő kommunikációs csatornákra.

Weblap-optimalizálás

A weboldal-optimalizálás során számos szempontot figyelembe veszünk, a honlap olvasottságától annak profittermelő képességéig. A folyamatnak része lehet a megfelelő domain név kiválasztása, a menüstruktúra kialakítása, a szövegezés stílusa vagy az interakcióra ösztönző felhívások elhelyezésének vizsgálata is. Ezen kívül az általunk létrehozott és kezelt online felületeken a keresőoptimalizálás legjobb gyakorlatait követve alakítunk ki minden tartalmat.

Applikációtervezés  

Igény esetén foglalkozunk mobil alkalmazások tervezésével és erre vonatkozó tanácsadással, legyen szó az elsődleges koncepció kialakításáról, applikációk arculatának, kezelőfelületének megtervezéséről vagy a fejlesztési szempontok átgondolásáról. Folyamatban lévő applikációtervezést is tudunk támogatni arculati- és márkatanácsadással.


Kreatív

A tervezés tudatosságával, pontosságával olyan arculati és imázskommunikációs megoldásokat valósítunk meg, melyek a célcsoport és az adott iparág szereplői felé egyaránt hitelesítik a márkát és erősítik az elköteleződést.

Márkaépítés

Átfogó piac­ku­ta­tás, ver­seny­tár­s­elem­zés és több körben zajló mélyinterjú a meg­bízó cég vezetői­vel – csak ezt követően finomítjuk vagy alkotjuk meg az alapoktól a cég már­ka­iden­ti­tá­sát, mely a tel­jeskörű arcu­lat tervezésén túlkiter­jed az alap­vető cég­azo­no­sító üze­ne­tek és a PR-kom­mu­ni­ká­ció alap­ját jelentő szlo­ge­nek, kulcs­gon­do­la­tok, illetve cégbevezető saj­tó­köz­le­mény- és stratégiai szövegek meg­al­ko­tá­sára egy­aránt. A már­ka­épí­tés szá­mos sza­ka­szán tudunk bekap­cso­lódni a mun­kába, külső szem­mel segítve a cég szak­em­be­re­i­nek munkáját.

Arculattervezés

Az arcu­lat­ter­ve­zést az adott ipar­ági vagy kul­tu­rá­lis szeg­mens vizuális meg­ol­dá­sa­i­nak meg­is­me­rése után, a nem­zet­közi tren­dek figye­lem­be­vé­te­lé­vel végez­zük, hogy hiteles és kiforrott arcu­la­tot ala­kít­sunk ki. A magas szakmai minőségű, kiemelkedő arcu­lati megoldások hoz­zá­já­rulnak­ a saj­tó­kom­mu­ni­ká­ciós munka sike­res­sé­gé­hez, alá­tá­masztják az ügy­fél által közölni kívánt üzeneteket. Az arculattervezés első szakaszaiban mindig több irányt kínálunk a ügyfelünknek, melyekből választva dolgozzuk ki a legkiemelkedőbb arculatterv összes részletét.

Arculatfrissítés

Foglalkozunk márkák, vállakozások meglévő arculatának frissítésével is, amelyhez általában társul a teljes márkakommunikációs stratégia átgondolása is. Az arculatfrissítés időszerű lehet egy hosszú évek óta változatlan arculat esetén vagy a cég életében történt változás vagy fordulópont idején is, ahol a megújulás kommunikálása fontos üzenet a célcsoport és üzleti partnerek felé. Az arculatfrissítés során megtervezzük és végigkísérjük a re-branding folyamatát – a megrendelő igényei alapján naprakész és kortárs arculati megoldásokat kínálunk fel. Az arculatfrissítés haladhat egy evolúció mentén, mely esetben beazonosíthatóan a korábbi arculatból eredeztetve születik meg az új grafikai identitás – amennyiben pedig indokolt, teljesen új alapokra is helyezhető az arculat.

Kiadványtervezés

A meg­bízó cég már­ka­iden­ti­tá­sá­hoz iga­zodó kiad­ványokat készí­tünk, amelyek gra­fi­kai és nyom­dai meg­ol­dá­sok­at tekintve for­má­juk­ban,, szö­ve­ge­zé­sük­ben és felépítésükben egy­aránt illesz­ke­dnek a meg­szó­lí­tani kívánt cél­cso­port igényeihez, megkülönböztetve ügyfelünket versenytársaitól.

Imázsfotó
és imázsfilm-készítés

A meg­ren­delő üzleti- és kom­mu­ni­ká­ciós stra­té­gi­á­já­hoz iga­zodva készí­tünk rövid határidővel egyedi, nemzetközi minőségű imázsfotókat és rek­lám­fil­met. Ügyfélre szabva ala­kít­juk ki a pro­duk­ció jellegét és volumenét, hogy nagy hatás­fok­kal és rugal­mas­ság­gal tudjunk meg­ol­dá­so­kat kínálni.

Promóciós anyagok készítése

Promóciós anyagok széles körének megtervezését vállaljuk, legyen szó egyedi tájékoztató anyagokról, roll-upról, tájékoztatási- és reklámtáblákról vagy egyéb, papír alapú promócióról, a szórólapoktól a brosúrákig. A megrendelő cég arculatához illeszkedő grafikai tervezéssel és megoldásokkal segítjük a hatékony kommunikációt.

Logótervezés

A logótervezést mindig piackutatás és az iparág megoldásainak tanulmányozása előzi meg. Az ügyfél és környezetének megismerése után látunk neki a tervezésnek, mely során a javasolt designstratégiára épülő alternatívákat kínálunk fel. Az ügyfél elképzeléseinek megfelelően, szakmai tanácsadást biztosítva segítünk kiválasztani a szervezet profiljához leginkább illeszkedő, a cégismertséget hosszú távon támogatni képes logót. A logóváltozatok bemutatásakor mindig szimuláljuk a logó megjelenését számos felületen, anyagon és méretben is.

Logóanimáció készítése

A statikus logó mellett számos alkalommal lehet szüksége egy szervezetnek, márkának vagy terméknek animált logóra, mely kiválóan alkalmazható szakmai rendezvényeken, konferenciákon, prezentációs anyagokban, irodai képernyőkön, valamint imázsfilmek és promóciós videók bevezető és záró elemeként.

Infografika-készítés

Egyes iparági területeken és kommunikációs csatornákon hatékonyan használhatóak az infografikák, melyek legfőbb üzeneteinket fókuszáltan tematizálják és vizualizálják. A megrendelő szervezet korábbi arculati megoldásait, valamint kommunikációját figyelembe véve készítjük el az infografika grafikai terveit és szöveges tartalmait, melyek által könnyebben és hatásosabban juttathatóak el üzenetek a célcsoport felé. A kidolgozott, magas minőségű infografika szemléltet és hitelesíti is tartalmát és a mögötte álló szakértői szervezetet.

Kiállítási arculat támogatása

Hazai vagy nem­zet­közi kiál­lí­tás­je­len­lét támo­ga­tá­sá­hoz a cél­cso­port­hoz iga­zodó bros­ú­rá­kat, kata­ló­gu­so­kat, roll-upokat, pre­zen­tá­ciós anya­go­kat vagy ter­mék­vi­de­ó­kat készí­tünk. Előny­ben része­sít­jük az olyan egyedi, kre­a­tív meg­ol­dá­so­kat, melyek a lehető­sé­ge­ket maxi­má­li­san kihasz­nálva támo­gat­ják a sike­res szereplést. A kiál­lí­tás utó­kom­mu­ni­ká­ci­ója is szá­mos lehető­sé­get rejt magá­ban, ezért igény ese­tén a saj­tó­kom­mu­ni­ká­ció cél­jait szol­gáló fotó- és vide­ó­anya­got is készítünk.


Stratégia és kutatás

Széleskörű piackutatással és stratégiatervezéssel segítjük az üzletmenet kialakítását

A MITTE Communications munkatársai sokéves kutatási és oktatói tapasztalattal támogatják ügyfeleinket a megfelelő üzleti- és kommunikációs stratégia kialakításában. Széles körű piacorientált kutatásokkal segítjük az üzleti és imázserősítő kommunikációs aktivitások hátterének kialakítását. Az értékesítést elősegítő, rövidtávú kommunikációs megoldásoktól egészen a sokéves, iparági szintű, hazai és nemzetközi trendekig elemezzük cége hazai és nemzetközi környezetét, hogy maximális alapossággal, tudatossággal, tervezhetőséggel használja ki márkakommunikációs és üzleti lehetőségeit.

Márkakommunikáció és -stratégiai tanácsadás

A cég üzlet­fej­lesz­tési ter­vé­hez iga­zodva meg­vizs­gál­juk annak arcu­lati kom­mu­ni­ká­ciós ele­meit, kom­mu­ni­ká­ciós felü­le­teit és azok tar­tal­ma­i­nak haté­kony­sá­gát és hite­les­sé­gét. Tanács­adói anya­gok­ban fogal­maz­zuk meg a jelen­legi kom­mu­ni­ká­ció gyen­ge­sé­geit és erős­sé­geit, illetve javas­la­tot teszünk a fenn­tart­ható, haté­kony kom­mu­ni­ká­ció meg­va­ló­sí­tá­sára. Szük­ség ese­tén stra­té­giai kam­pány­ter­ve­ket is készí­tünk a meg­fe­lelő cél­cso­por­tok irá­nyába mutató sales- és imázs­kom­mu­ni­ká­ci­ó­hoz. Tanács­adói mun­kán­kat igény sze­rinti rövi­debb idő­szak­ban kon­cent­rál­tan vagy foly­to­nos ren­del­ke­zésre állás­sal végezzük.

Kommunikációs stratégiaépítés

Több­lépcsős egyez­te­tés során, mélyreható szer­ve­zeti átvi­lá­gí­tás és átfogó ver­seny­társelem­zés után össze­kap­csol­juk a kom­mu­ni­ká­ciós cél­kitű­zé­se­ket szer­ve­zete stra­té­giai cél­ja­i­val. Igény sze­rint elké­szít­jük szer­ve­zete belső kom­mu­ni­ká­ciós rend­sze­ré­nek fel­tér­ké­pe­zé­sét, hogy a céget meg­ha­tá­rozó leg­fon­to­sabb üze­ne­tek a szer­ve­zet min­den szint­jén tudatosuljanak.

Marketing stratégiaalkotás

A mar­ke­ting­ku­ta­tás a klasszikus ATL és BTL, valamint online csa­tor­nák fel­tá­rá­sá­val segít­het a már elért piaci pozí­ció meg­tar­tá­sá­ban, továbbá alap­vető segít­sé­get nyújt a növe­ke­dés, üzlet­fej­lesz­tés lehet­sé­ges hazai és nem­zet­közi irá­nya­i­nak kijelölésében.

Piackutatás és versenytárselemzés

Cége hazai és nem­zet­közi üzleti sike­ré­nek alapja a vál­lal­ko­zá­sát körül­vevő piac ala­pos, körül­te­kintő isme­rete, annak sta­ti­kus és vál­tozó adott­sá­ga­i­val együtt. Erős­sé­gei és gyen­ge­sé­gei, veszé­lyei és lehető­sé­gei mel­lett part­ne­reit, ver­seny­tár­sait és poli­ti­kai, tár­sa­dalmi köze­gét is ala­pos elem­zés alá vetjük.

Trendkutatás készítése

Iparági elemzéseket készítünk, hogy feltérképezzük a szervezete számára is releváns trendeket, a jövőben várhatóan meghatározó irányvonalakat, alternatívákat. Az elkészülő elemzések segítségével lehetővé válik a felkészülés az iparág változásaira, a rugalmas stratégiakezelés és a fenntartható üzleti és kommunikációs tevékenység folytatása.

Kreatív tanácsadás

Igény ese­tén kreatív tanács­adás­sal is segít­jük ügyfeleinket, hogy a márkaarculat, marketing anyagok, imázsfotók, reklámfilmek és egyéb vizuális kommunikációs eszközök haté­ko­nyan szol­gál­ják ki a már­ka­kom­mu­ni­ká­ciós célo­kat, hoz­zá­já­rul­va a PR-munka sike­res­sé­gé­hez, alá­tá­masztva és hite­le­sítve az ügy­fél által közölni kívánt üze­ne­te­ket, értékeket.